Stanovy spolku

Stanovy spolku Žilovská strana, z.s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek Žilovská strana, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Ledcích 337,
330 14 Ledce u Plzně

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují obyvatelé lokality Žilovská strana v Ledcích u Plzně.

Čl. 3
Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

a)     správa společného majetku nebo společné infrastruktury

b)     prosazování společných cílů v oblasti bydlení

c)     další činnost, spočívající v naplňování kulturních, společenských, osvětových a
jiných cílů svých členů a jejich rodin.

 

Čl.  4
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště nebo vlastní nemovitost v oblasti Žilovská strana. Geografické nebo jiné vymezení oblasti určuje vnitřní předpis.
 2. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště a telefonické spojení a e-mailovou adresu a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
 5. Člen spolku má právo zejména:
 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

 1. Člen spolku je povinen zejména:
 • dodržovat Stanovy spolku,
 • řádně hradit členské příspěvky, výši a způsob a splatnost členských příspěvků

určuje vnitřní předpis

 • sdělovat Radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

 

 

Čl. 5
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím a vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

Čl. 6
Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a)      schválila případné změny stanov,

b)      schválila vnitřní předpisy, které je oprávněna k upřesnění práv a povinností členů Spolku vydat

c)      zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlennou Radu spolku, případně tuto radu

spolku odvolala,

d)      schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

e)      určila koncepci činnosti spolku na další období,

f)      stanovila výši členských příspěvků,

g)      schválila rozpočet spolku na příští období,

h)     rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Opakovaná členská schůze se může uskutečnit per rollam.
 2. Členská schůze bude svolána za předpokladu, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
 4. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu a 2 místopředsedy.
 5. Jménem spolku samostatně jednají předseda a případně místopředseda.

 

Čl. 7
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku průběžně, tj. aspoň jednou za 2 měsíce vyrozumí členy prostřednictvím e-mailu o příjmech, výdajích a uskutečněných jednáních. Pokud člen spolku vznese vůči Radě spolku dotaz stran hospodaření, je mu Rada spolku povinna do jednoho měsíce odpovědět.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na jeho členy, a to tak, že každý má nárok na stejný podíl.

 

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 20. 4. 2014.