Zastavěné území v ÚAP

Úvod

Jedním ze 119 sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí je údaj o zastavěném území. Metodický návod nám k tomuto jevu přikládá komentář „Vymezuje se územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona.“ a za poskytovatele údajů označuje Úřad územního plánování. Zároveň se odkazuje na příslušná ustanovení stavebního zákona.Zastavěné území lze chápat dvěma způsoby, které nám ve výsledku mohou poskytnout naprosto odlišné obrazy.

Zastavěné území I

Zastavěné území lze chápat v první řadě jako skutečný stav v území, což je naprosto logický způsob chápání: Stojím uvnitř zástavby s desítkami rodinných domů, v centru se nachází víceúčelové sportoviště a je zde také několik malých obchůdků. Uvědomuji si, stojím v zastavěném území. Stojím uprostřed průmyslového areálu, kde probíhá konstrukce součástek do automobilů, je zde několik objektů, celková rozloha jsou desítky hektarů. Uvědomuji si, nacházím se v zastavěném území. Jsem doma. Můj domov je můj dům. Můj dům stojí a zřejmě ještě dlouho stát bude. Jelikož stojí, uvědomuji si, právě se nalézám v zastavěném území. Jestliže bych se probudil a nade mnou se namísto bílého stropu rozjasnil ranní obraz letní oblohy, kolem mne si pochodovali obyvatelé územních systémů ekologické stability, případně by kolem mne projel zemědělský stroj, kterému na poli svým spánkem dosti vadím, mohl bych si řicí: Teď se nacházím v nezastavěném území. Nejsou zde žádné rodinné domy, bytové domy, továrny a další, jsem v přírodě. Ano, mohli bychom připodobnit nezastavěné území k přírodě. A zastavěné území bychom mohli chápat jako město, obec, vesnici. U menších jednotek nás zřejmě již bude lákat slovo příroda (hájovna v lese, chata u rybníka). Pochopitelně není normální si říkat, že stojím v zastavěném území, veškeré příklady byli také uvedeny ad absurdum a s největší pravděpodobností budou zahrnuty i v „zastavěném území druhého typu“, ovšem je zde přípustné, že tomu tak nebude.

Zastavěné území II

Jedná se o zastavěné území jako pojem ze zákona. Jedině s tímto územím lze také operovat na úrovni územně analytických podkladů, vzhledem k jasné definici, jak se takovéto území vymezuje. Zásadní nevýhodou tohoto území je jeho neaktuálnost, jelikož neposkytuje obraz skutečného stavu v území, ale pouze obraz historického stavu v území. Zastavěné území přenášené do ÚAP se stanovuje třemi v zákoně definovanými způsoby. V první řadě musíme zjistit, zda má obec zpracovaný platný územní plán. Pokud obec má tuto dokumentaci, zastavěné území získáváme z ní. Pokud obec nemá platný územní plán, nastávají dvě možnosti. Obec má vymezené zastavěné území úřadem územního plánování (od 1.1.2007) a pokud nemá, za zastavěné území se považuje tzv. intravilán, tedy historická hranice zastavěného území k 1.9.1966. O aktuálnosti takovéto informace si udělá obrázek každý sám. Obecně se dá říci, že v čím dřívější době proběhlo zakreslení do podkladových zdrojů, tím více můžou nastat situace popisované v zastavěném území I. typu, ovšem s tím rozdílem, že zde se nebude jednat o zastavěné území. Jednoduše z toho důvodu, že v dané době, kdy byl podklad zpracován, zde tato zastavěná území neexistovala.

Územní plán by měl stanovovat koncepci rozvoje příslušné obce na základě aktuálních poznatků o stavu v území. Při zpracování návrhu územního plánu je vždy nutné provést průzkum území, ověřit si aktuálnost poskytnutých údajů a vymezit skutečnou hranici zastavěného území, která bude podkladem pro vymezování dalších navazujících zastavitelných ploch.

Technická realizace řešení

Podkladem pro zakreslení jevu v digitální podobě může být:

Při digitálním zpracování se pracuje nad katastrální mapou (rastrovou transformací či DKM) a zastavěné území se vyznačuje buď jako oblast plochou či jako hranice liniií. S plochou (polygonem) se lépe pracuje v případě dalších analýz, linie se využije v případě, pokud výsledná visualizace bude obsahovat více vrstev. V územních plánech se pracuje především s liniíí (jako hranicí zastavěného území). V rámci jedné obce může být, vzhledem k rozmístění zástavby, několik izolovaných zastavěných území.

Na toto téma jsem sepsal ještě obdobný článek, dostupný v pdf: Zastavěné území v ÚAP


Na začátek stránky Úvodní stránka